LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Про банк
 > 
Корпоративне управління
Історія розвитку
Корпоративне управління
Топ-менеджмент банку
Звітність
Реквізити банку
Вакансії
Контакти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Майно що реалізується банком
Банки-партнери
Партнери банку
Акредитовані страхові компанії
Персональні данні
Участь Банку в платіжних системах
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Супутня інформація

Корпоративне управління Корпоративне управління в Акціонерному товаристві «МетаБанк» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, насамперед: Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок », інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту банку та рішень загальних зборів акціонерів.
Календарний план розміщення АТ "МетаБанк" на 2020 рік
Календарний план розміщення АТ "МетаБанк" даних НКЦПФР про ринок цінних паперів на 2021 рік
Календарний план розміщення АТ "МетаБанк" даних НКЦПФР про ринок цінних паперів на 2022 рік

Органами управління АТ «МетаБанк» є загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Органом оперативного контролю Наглядової ради є служба внутрішнього аудиту.
 

I. Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк»

Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів, що вирішують будь-які питання діяльності Банку
Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Банку.

Положення про загальні збори акціонерів АТ "МетаБанк"

Протокол річних загальних зборів акціонерів (10.07.2020 р.)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів (19.02.2021)

Протокол річних загальних зборів акціонерів (28.04.2021)
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів (28.12.2021)

Протокол позачергових  зборів акціонерів (28.02.2022)

Протокол річних загальних зборів акціонерів (17.10.2022)

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (17.10.2022)

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ( 27.04.2023)

Протокол загальних зборів акціонерів (27.04.2023)

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на позачергових загальних зборах акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 18.12.2023 року

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2024 року

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 25.04.2024 року
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2024 року

 

ІІ. Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Наглядова рада Банку є органом Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Положення про Наглядову раду АТ"МетаБанк" (від 18.12.2023)

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МетаБанк" ( від 25.04.2024)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2023 рік 


Склад Наглядової ради АТ «МетаБанк» станом на 27.04.2023 рік
Носик Лариса Миколаївна - голова Наглядової ради

Билів Віталій Миколайович - заступник голови Наглядової ради

Кондратенко Олексій Борисович - член Наглядової ради (незалежний директор)

Бондар Людмила Вікторівна - член Наглядової ради (незалежний директор)

Бахметов Петро Володимирович - член Наглядової ради (незалежний директор)

З метою забезпечення ефективного виконання Наглядовою радою Банку своїх функцій щодо загального керівництва та нагляду за діяльністю Банку, Наглядовою радою Банку створено:

  • Комітет Наглядової ради з питань аудиту;
  • Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород;
  • Комітет Наглядової ради з управління ризиками.
Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради з управління ризиками АТ «МетаБанк» за І квартал 2024 року

ІІІ. Правління АТ «МетаБанк»

Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку.
Правління Банку підзвітне загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом АТ «МетаБанк» та законом.

Положення про Правління АТ "МетаБанк" 19.02.2024

Положення про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк"

Звіт про винагороду членів Правління АТ "МетаБанк" за 2022 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ"МетаБанк" за 2023 рік

  

Склад Правління станом на 01.07.2022 р.
Нужний Сергій Павлович - голова Правління

Бєлка Анатолій Миколайович - перший заступник голови Правління, член Правління

Пармьонов Сергій Ювеналійович - заступник голови Правління, член Правління

Денщик Ірина Юріївна - заступник голови Правління, член Правління

Резник Дмитро Михайлович - заступник голови Правління з СУІБ, член Правління

Ушенко Ігор Володимирович - заступник голови Правління, член Правління

Тимошенко Юлія Олександрівна - заступник голови Правління з операційної діяльності, член Правління

Карпенко Євген Анатолійович - начальник управління фінансового моніторингу, член Правління

Калужська Вікторія Вікторівна - головний бухгалтер, член Правління

З метою забезпечення постійного контролю та підвищення ефективності діяльності Банку, Правлінням створено наступні комітети:

  • Комітет з управління активами та пасивами Банку (КУАП)
  • Кредитний комітет

  Статутний капітал та акції Банк

Статутний капітал Банку складає 298 737 584,00 (двісті дев'яносто вісім мільйонів сімсот тридцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) гривень. Статутний капітал розділений на 5 150 648 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч шістсот сорок вісім) частин, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, номінальною вартістю 58,00 (п'ятдесят вісім гривень 00 копійок) грн., З них 5 055 590(п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій і 95 058 (дев'яноста п'ять тисяч п'ятдесят вісім) привілейованих іменних акцій, що становить відповідно 98,15% і 1,85% статутного капіталу Банку.


Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій
Положення про акції АТ «МетаБанк» 25.04.2024

Положення про виплату дивідендів (зміни від 25.04.2024 року)

Акціонери Банку

Акціонерами Банку можуть бути юридичні та/або фізичні особи, а також держава в особі уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Банку у встановленому законодавством порядку при створенні Банку, при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.
Юридичні та фізичні особи, які є акціонерами Банку, кількість та види акцій, які їм належать, зазначаються у реєстрі власників іменних цінних паперів Банку.


Акціонерами, власниками істотної участі в Банку є:

  • Носик Лариса Миколаївна володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 81,93%, в тому числі: 33,45% прямо та 48,48% опосередковано
  • Кулик Валерій Георгійович володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 11,14%, в тому числі 9,56% прямо та 1,58% опосередковано
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета» (код ЄДРПОУ 20496084) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 33,26%, в тому числі: 32,54% прямо та 0,71% опосередковано
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Ост 2008» (код ЄДРПОУ 32440649) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 10,53%, в тому числі: 5,60% прямо та 4.92% опосередковано

Колективний договір АТ "МетаБанк"

Колективний договір АТ "МетаБанк" 2019 рік

Структура власності Банку

Структура власності Банку на 01.01.2017 рік
Структура власності Банку на 02.03.2017 рік
Структура власності Банку на 04.05.2017 рік
Структура власності Банку на 21.07.2017 рік
Структура власності Банку на 01.01.2018 рік
Структура власності Банку на 01.01.2019 рік
Структура власності Банку на 01.01.2020 рік
Структура власності Банку на 01.01.2021 рікКодекси. Політики. Внутрішні положення. Порядки.


Кодекс корпоративного управління Банку  
Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

Конфіденційне повідомлення про неприйнятну поведінку/ порушення в діяльності    
АТ "МетаБанк" 
 
Оцінка якості обслуговування