LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk  |  ru
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Про банк
 > 
Корпоративне управління
Історія розвитку
Корпоративне управління
Топ-менеджмент банку
Звітність
Реквізити банку
Вакансії
Контакти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Майно що реалізується банком
Банки-партнери
Партнери банку
Акредитовані страхові компанії
Персональні данні
Участь Банку в платіжних системах

Корпоративне управління


 Корпоративне управління в Акціонерному товаристві «МетаБанк» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, насамперед: Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок », інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту банку та рішень загальних зборів акціонерів.
Календарний план розміщення АТ "МетаБанк"2020

Органами управління АТ «МетаБанк» є загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Органом оперативного контролю Наглядової ради є служба внутрішнього аудиту.

 
I. Загальні збори акціонерів АТ «МетаБанк»

Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів, що вирішують будь-які питання діяльності Банку
Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Банку.

Положення про загальні збори акціонерів АТ "МетаБанк"


Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (10.04.2012 р.)

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (23.04.2014 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (27.01.2015 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (27.04.2015 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (26.04.2016 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (26.04.2018 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (29.10.2018 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (24.04.2019 р.)

Протокол річних загальних зборів акціонерів (10.07.2020 р.)

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів (19.11.2019 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (26.12.2016 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (09.03.2016 р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (12.04.2017 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (10.05.2017 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (27.06.2017 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (09.07.2017 р.)

Протокол позачергових зборів акціонерів (25.09.2017 р.)

ІІ. Наглядова рада АТ «МетаБанк»

Наглядова рада Банку є органом Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

Положення про Наглядову раду АТ "МетаБанк" (10.07.2020)

Положення про Наглядову раду АТ «МетаБанк» (24.04.2019)

Положення про Наглядову раду АТ "МетаБанк" (від 10.04.2012 року)

Положення про Наглядову раду АТ "МетаБанк" (від 27.01.2015 року)

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "МетаБанк" (10.07.2020)

Склад Спостережної ради АТ «МетаБанк» станом на 25.04.2019 р.
Голова Спостережної ради -  Носик Лариса Миколаївна
Члени Спостережної ради:

 • Билів Віталій Миколайович,
 • Гоголічева Світлана Вікторівна
 • Бондар Людмила Вікторівна
 • Грицай Сергій Миколайович
ІІІ. Правління АТ «МетаБанк»

Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку.
Правління Банку підзвітне загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Банку у межах, встановлених Статутом АТ «МетаБанк» та законом.

Положення про Правління АТ "МетаБанк" 10.07.2020

Положення про Правління АТ «МетаБанк» 24.04.2019

Склад Правління станом на 01.01.2019 р.
Голова Правління - Нужний Сергій Павлович
Члени Правління:

 • Бєлка Анатолій Миколайович
 • Пармьонов Сергій Ювеналійович
 • Денщик Ірина Юріївна
 • Резник Дмитро Михайлович
 • Ушенко Ігор Володимирович
 • Тимошенко Юлія Олександрівна
 • Карпенко Євген Анатолійович

З метою забезпечення постійного контролю та підвищення ефективності діяльності Банку, Правлінням створено наступні комітети:

 • Комітет з управління активами та пасивами Банку (КУАП)
 • Кредитний комітет
 • Комітет з управління операційно-технологічним ризиком
 Статутний капітал та акції Банк

Статутний капітал Банку складає 200 617 739,60 (двісті мільйонів шістсот сімнадцять тисяч сімсот тридцять дев'ять гривень 60 копійок) гривень. Статутний капітал розділений на 5 150 648 (п'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч шістсот сорок вісім) частин, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, номінальною вартістю 38,95 (тридцять вісім гривень 95 копійок) грн., З них 5 055 590(п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) штук простих іменних акцій і 95 058 (дев'яноста п'ять тисяч п'ятдесят вісім) привілейованих іменних акцій, що становить відповідно 98,15% і 1,85% статутного капіталу Банку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій
Положення про акції АТ «МетаБанк»

Положення про виплату дивідендів (Зміни від 10.05.2017 року)

Акціонери Банку

Акціонерами Банку можуть бути юридичні та/або фізичні особи, а також держава в особі уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Банку у встановленому законодавством порядку при створенні Банку, при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.
Юридичні та фізичні особи, які є акціонерами Банку, кількість та види акцій, які їм належать, зазначаються у реєстрі власників іменних цінних паперів Банку.


Акціонерами, власниками істотної участі в Банку є:

 • Носик Лариса Миколаївна володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 81,93%, в тому числі: 33,45% прямо та 48,48% опосередковано
 • Кулик Валерій Георгійович володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 11,14%, в тому числі 9,56% прямо та 1,58% опосередковано
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Металург-Мета» (код ЄДРПОУ 20496084) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 33,25%, в тому числі: 32,60% прямо та 0,65% опосередковано
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Ост 2008» (код ЄДРПОУ 32440649) володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 10,73%, в тому числі: 5,45% прямо та 5,28% опосередковано

Особлива інформація Банку


Повідомлення про виникнення особливої інформації (30.07.2013)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (20.09.2013)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (23.10.2013)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (16.10.2014)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (27.01.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (06.05.2015)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (26.12.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (03.03.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (12.04.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (14.11.2017)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (26.04.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (22.12.2018)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (24.04.2019). Кваліфікований електронний підпис.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (30.03.2020)

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (22.05.2020)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (10.07.2020)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (10.07.2020)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (14.11.2020)

 Річна інформація емітента

Річна інформація емітента 2014 р.

Річна інформація емітента 2015 р.

Річна інформація емітента 2016 р.  

Річна інформація емітента 2017 р.

Річна інформація емітента 2018 р.

  Річна інформація емітента 2019 р .

Квартальна інформація емітента

Квартальна інформація емітента за 1 квартал 2018 р.

Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2018 р.

Квартальна інформація емітента за 3 квартал 2018 р.

Квартальна інформація емітента за 1 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента за 3 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента за 4 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента за 1 квартал 2020 р

Квартальна інформація емітента за 2 квартал 2020 р.

Квартальна інформація емітента за 3 квартал 2020 р.

Структура власності Банку

Структура власності Банку на 01.01.2017 року
Структура власності Банку на 02.03.2017 року
Структура власності Банку на 04.05.2017 року
Структура власності Банку на 21.07.2017 року
Структура власності Банку на 01.01.2018 року
Структура власності Банку на 01.01.2019 року
Структура власності Банку на 01.01.2020 року


Опублікування регульованої інформації

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2019року
Кваліфікований електронний підпис 24.04.2019 року
Загальна кількість акцій Банку
Повідомлення про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів 19.11.2019року
Кваліфікований електронний підпис 19.11.2019 року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року
Повідомлення  про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів 28.04.2020 року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 10.07.2020 року
Інформація про загальну кількість та кількість голосуючих акцій АТ "МетаБанк" 06.07.2020

Кодекси. Політики. Внутрішні положення. Порядки.

Кодекс корпоративного управління Банку  


Конфіденційне повідомлення про неприйнятну поведінку/ порушення в діяльності    
АТ "МетаБанк" 
 
Оцінка якості обслуговування